Антидискримінаційне законодавство


Загальні принципи рівності та недискримінації закріплені Основним Законом нашої держави – Конституцією України.

Так, стаття 24 Конституції України говорить: «Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками».

Крім того, Закон, який містить узагальнююче визначення поняття «дискримінація», надає чіткі визначення її ключових форм та забороняє будь-які форми дискримінації стосовно відкритого переліку індивідуальних і групових ознак - Закон України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні».

Аналогічні гарантії рівності та заборони дискримінації містяться й у низці нормативних актів міжнародного права, які в різні часи були ратифіковані Україною, ставши невід’ємною частиною національного законодавства. До таких актів, серед іншого, належать:

 • Загальна декларація прав людини;
 • Міжнародний пакт про громадянські і політичні права;
 • Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права;
 • Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації;
 • Конвенція Організації Об’єднаних Націй про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок;

 • Конвенція про права інвалідів;
 • Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, а також Протокол № 12 до неї;
 • Європейська соціальна хартія;
 • Рамкова конвенція про захист прав національних меншин.

 

 

Excellent images of flags for your business

Профільний Закон України «Про засади запобігання та протидію дискримінації в Україні», забороняє дискримінацію при прийомі на роботу, підвищенні/просуванні по службі, звільненні, наданні пільг, премій та виплат за відкритим переліком ознак.

 

26.11.2015 року вступили в силу правки до Кодексу законів про працю України, де в статті 2 «Рівність трудових прав громадян України», значно розширюється перелік ознак, за якими дискримінація заборонена, а саме за ознаками статі, інвалідності, сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності.

21.03.2014 року Україна підписала політичну асоціацію з Європейським союзом, яка включає в себе зобов’язання вжити вичерпних заходів щодо імплементації в національне законодавство європейських директив по забороні дискримінації на робочому місці та впровадження політики рівності, в тому числі в приватних компаніях.

 

Додаток №40 до Договору про асоціацію перелічує окремі Директиви Ради Європи, які Україна зобов’язалася інтегрувати протягом 4 років!

 • Директива 2006/54/EC Європейського Парламенту та Ради від 5 липня 2006 року,
 • Директива Ради 2004/113/EC від 13 грудня 2004 року,
 • 96/443/JHA: Спільна Дія від 15 липня 1996 року, прийнята Радою Європейського Союзу,
 • Директива Ради 2000/43/ЄС від 29 червня 2000 року,

Дані директиви направленні на заборону дискримінації за різними ознаками та досягнення рівності на робочому місці через імплементацію цілого ряду інструментів.